מזההמאמרים

אבות האומה

אברהם יצחק ויעקב. אבות האומה נתנו כל אחד את חלקו בייסוד המקדש בהר המוריה.

שם עקד אברהם את יצחק והקריב את האיל על גבי המזבח, ושם גם הכריז כי במקום זה תשרה שכינה בבית המקדש שייבנה על ידי בני ישראל. אברהם נושא עיניו בעת העקידה, אל המקום בו עתיד המקדש להבנות, ומכריז: 'בהר ה' יראה'! האיל הנאחז בסבך בקרניו, עלה כקרבן ראשון על גבי המזבח בהר המוריה בידי אבי האומה.

לפי מסורת חז"ל תיקן יצחק תפילת מנחה במקום המקדש. תפילה זו נתקנה בעת בה הגיעו העבד ורבקה מארם נהרים, ככתוב: 'ויצא יצחק לשוח בשדה לפנות ערב וישא עיניו וירא והנה גמלים באים'.

בעת שנמלט יעקב לחרן הקים מצבה, יצק עליה שמן, ונדר להפוך את המקום ל'בית אלהים'. נדר זה התקיים על ידי יעקב וביתו בהקמת מזבח והקרבת קרבנות.