2d50160d758bc4b4c42753dcf95d47ac

מסיבה לגני ילדים

שתי פעילויות או יותר לבחירה מתוך מאגר הפעילויות. ניתן לבקש לשים דגש על נושא מסוים. הפעילויות יכולות להיות במבנה של תחנות, פעילות מרכזית ותחנות, או פעילות אחת גדולה.

את הפעילות יש לבחור מתוך מאגר הפעילויות.

מחיר הפעילות:

עד מאה תלמידים - 2500 ש"ח

(כל תלמיד נוסף - 25 ש"ח)

*תתכן תוספת הובלה למקומות מרוחקים