מזההמאמרים

עזרה

העזרה היא חצר המקדש (מקבילה למחנה שכינה במדבר).

אורך העזרה: מאה שמונים ושבע אמה ורוחבה – מאה שלושים וחמש אמות.

בתוך העזרה נמצאים: מזבח העולה, הכיור, ההיכל. ובבית ראשון אף ים של שלמה. העזרה היא בגדר 'מחנה שכינה' ושטחה משער ניקנור ועד אחורי בית הכפורת, ולכן הנכנס לשם בכל סוג טומאה שחייבים עליה טבילה במקווה, חייב כרת. קדשי קדשים נשחטים ונאכלים בעזרה על ידי הכהנים, קדשים קלים נשחטים בעזרה ונאכלים בכל העיר. כיבוס בגדים מדם חטאת נעשה בעזרה.