מזההמאמרים

מחצית השקל

מצוות מחצית השקל

 מחצית השקל היא תרומה בה חייב כל אדם מישראל. התרומה משמשת לדברים השייכים לציבור במשכן ובמקדש; קרבנות ציבור, הקטורת, שמן להדלקת המנורה וסולת ללחם הפנים. כך יוצא שכל קרבן וכל עבודה במקדש מגיעים מכלל עם ישראל. הכסף שימש גם להכנת כלים חדשים למקדש,להכנת בגדי כהונה, לבדק הבית ולבניית המשכן, בית ראשון ובית שני. במה שנותר מכספי השנה השתמשו לצרכי עולי הרגל: סידור הדרכים המובילות לירושלים, חפירת בארות, סימון קברים כדי שלא יטמאו בדרך ועוד. המצווה מלכתחילה היא תרומת כסף טהור דווקא.

משקל הכסף שיש לתרום הוא מאה וששים שעורה. לפי הרמב"ם המשקל המקובל הוא כ-7.08 גרם.

זמן התרומה הוא מראש חודש אדר עד לראש חודש ניסן.

 בשבת שלפני ראש חודש אדר קוראים בבתי הכנסת את הפסוקים מפרשת 'כי תשא' בהם מופיע הציווי על מחצית השקל, כתזכורת לכך שיש לתרום את מחצית השקל. משום כך שבת זו נקראת 'שבת שקלים'.