מזההמאמרים

לשכת המצורעים

לשכת המצורעים היא אחת מארבע הלשכות שהיו בעזרת הנשים. בה מסיים המצורע את תהליך היטהרותו.

אל לשכת המצורעים הגיע המצורע בסוף ימי טהרתו.

בתוך הלשכה ישנו מקווה טהרה. "אין אדם נכנס לעזרה...עד שיטבול" (יומא פרק ג',ג') כל מי שנכנס לעזרה המקודשת חייב קודם לטבול, ולכל אדם הייתה אפשרות לעשות זאת במקווה שבלשכת המצורעים. כך, אי אפשר לדעת האם האנשים שם הם באמת מצורעים.

המצורע מגיע אל הלשכה ביום השמיני לתהליך הטהרה שלו, ושם הוא טובל במקווה הטהרה. לאחר שטבל הוא מתחיל את תהליך הכפרה: הוא עולה בחמש עשרה המעלות אל שער ניקנור. נותנים דמים על בהונות ידיו, שמן על אוזניו, והוא מקריב ציפורים. אזניו ששמעו לשון הרע שותפות בתהליך כפרתו, והציפורים באות לסמל את פטפוטי לשון הרע שעליהם נענש.