IMG-20151220-WA0000

הרצאות והשתלמויות:

 

המדרשה לידע המקדש מציעה הרצאות מגוונות בנושאים שונים ומגוונים, בהתאמה אישית לכם ולקהל היעד.

הרצאות והשתלמויות המדרשה מועברות על ידי מיטב המרצים - הרב מנחם מקובר, הרב מרדכי פרסוף, אריאל מורה, הרב יששכר היימן, הרב יאיר בלולו.

 

כל ההרצאות מלוות במצגות מרהיבות המשלבות תמונות וסרטונים.

 

ניתן להזמין השתלמות, או הרצאות בודדות מתוך התוכנית, או לבנות מערך הרצאות שנתי. במערך הרצאות סדרתי ניתן להקיף במהלך השנה הן את מעגל השנה השוטף במקדש (הרגלים והמועדים), והן נושאים מרכזיים נוספים בתחום הכרת מבנה המקדש, עבודתו ומהותו. אנו משלבים בהרצאות גם תכנים רעיוניים, דבר שהופך את נושא המקדש ועבודתו לנושא חי ומרתק.

מחיר הפעילות:

משתנה לפי המרצה,

מדריך רגיל - 500

למרצים בכירים אנא התקשרו למדרשה.

2. השתלמויות בנות שלושה עד חמישה מפגשים בנושאים הבאים (רשימה חלקית):

 • מבית ראשון לשלישי – מבנה בתי המקדש והכלים

 • המשכן וכליו ובגדי הכהונה – סקירה מקפת של מבנה המשכן, כליו ובגדי הכהונה בהלכה ובמחשבה.

 • עבודת המקדש – עבודת הקרבנות במקדש ומהותה

 • מועדי השנה במקדש – מעגל השנה בבית המקדש ברגלים ובמועדים

  ניתן להתאים תכנית מיוחדת לפי בקשת הגורם המזמין, כגון: בית ראשון, תולדות המקדש, וכד'.

   

 1. הרצאות בודדות בנושאים שונים ומגוונים.

 רשימה חלקית של נושאי ההרצאות:

 • מיצג המקדש – סיור חי במקדש ולשכותיו.

 • המשכן וכליו – מבנה מפורט של המשכן וכליו.

 • המקדש בראי הדורות תולדות המקדש מבריאת העולם ועד לבית השלישי.

 • הרגלים במקדשהלכות שלושת הרגלים במקדש והעליה לרגל.

 • עבודת כהן גדול ביום הכפוריםסקירה הלכתית ורעיונית מקיפה.

 • עבודת הקרבנותסקירה עיונית ומחשבתית של דיני וטעמי הקרבנות.

 • בגדי כהונה – מבנה הבגדים ומהותם.

 • כלי המקדש מבנה ומשמעות.

 • הנשים במקדש – סקירה רעיונית על הקשר המיוחד של הנשים לבית המקדש

 • הקטורת ומזבח הזהב – סקירה הלכתית מחקרית ומחשבתית של מזבח הזהב, עבודת הקטורת ומהותה

  ועוד ...

מבנה התכנית לפי סדר חודשי השנה:

אלול - המקדש בראי הדורות – תולדות המקדש, תשרי - עבודת הכהן הגדול ביום הכיפורים, סוכות במקדש.

מרחשוון - מיצג המקדש – סיור חי במקדש וחצרותיו, כסלו - סוד מנורת המקדש וניסי החנוכה

טבת -  העבודה היום-יומית במקדש, שבט - הקטורת ומזבח הזהב, אדר/ ניסן - קרבן הפסח ומהותו, ספירת העומר

אייר - מפסח לעצרת, הבכורים ושתי הלחם, סיון - מבוא לעולם הקרבנות וטעמיהם

תמוז - מצוות בניין המקדש, מקדש בזמן הזה