מזההמאמרים

אחדות עם ישראל במשכן

לימוד אבות ובנים

עם ישראל התאחד סביב בניית המשכן, כולם בנו את המשכן מגדול ועד קטן, כיצד אנו לומדים זאת מהפסוקים?

"ראה קראתי בשם בצלאל בן אורי בן חור למטה יהודה"

"ואני הנה נתתי אתו את אהליאב בן אחיסמך למטה דן"

 

אמר ר' חנינא: אין לך גדול משבט יהודה ואין לך קטן משבט דו, אמר הקב"ה יבוא דן להזדווג (להתחבר) ליהודה, שלא תהיה רוחו גסה (יתגאה). ש'גדול וקטן שווים לפני הקב"ה'. המשכן נעשה בשניהם: זה (בצלאל) משבט יהודה וזה (אהליאב) משבט דן, ואף בית המקדש (נבנה) בשני שבטים אלו (שלמה משבט יהודה וחירם משבט דן מצד אמו)

 (שמות רבה מ,ד)

 

המשכן נבנה בעזרת תרומות שכל עם ישראל הביא.

בפרשת כי תשא אנו נתקלים בתרומה מיוחדת שעם ישראל מצטווה להביא למשכן- תרומת מחצית השקל!

" זה יתנו כל העובר על הפקדים מחצית השקל בשקל הקודש עשרים גרה השקל מחצית השקל תרומה לה': כל העובר על הפקדים מבן עשרים שנה ומעלה יתן תרומת ה':
העשיר לא ירבה והדל לא ימעיט ממחצית השקל לתת תרומת ה' לכפר על נפשתיהם"

התורה מצווה אותנו להביא סכום כסף "מחצית השקל" כתרומה לבית המקדש.

בראש חודש אדר "משמיעין על השקלים". כלומר הזכירו לכל עם ישראל שהגיע הזמן להביא את תרומת "מחצית השקל" לבית המקדש.

את מחצית השקל התחילו לאסוף בט"ו באדר, וסיימו בראש חודש ניסן.

עבודת המקדש נשענת על כל השבטים כולם!