מזההמאמרים
 

דפי לימוד

מי יבנה את בית המקדש?

 
 
 

 אחת השאלות הגדולות ביותר המטרידות את העוסקים בנושא המקדש היא – מי יבנה את בית המקדש השלישי?

האם הוא ייפול משמיים? האם רק המשיח יכול לבנות את בית המקדש? או אולי רק המלך?

יש כמה מקורות שמדברים על מצוות בנית המקדש:

"ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם"
(שמות כ"ה, ח)

"מצוות עשה לעשות בית לה'"
(הלכות בית הבחירה לרמב"ם, א,א)

"הכלל השלישי: שאין למנות מצוות שאינן נוהגות לדורות"
(הרמב"ם, הקדמה לספר המצוות)

אחד הכללים הבסיסיים ביותר בנושא מצוות התורה הוא, שהקב"ה לא ציווה מצוות שאינן נוהגות לדורות. כלומר, כל מצוות התורה הן נצחיות. זוהי האמונה הבסיסית של כל יהודי מאמין, ואין מחלוקת בנושא זה.
מצוות בניין המקדש היא מצוות עשה מפורשת בתורה, ומצווה היא דבר המוטל על בני ישראל לעשותו. גם על כך אין מחלוקת.

למרות זאת, מאז חורבן המקדש הועלו השערות רבות בנושא בניית בית המקדש השלישי. אז מי באמת יבנה אותו?

האם המקדש ייפול מהשמים?

"מקדש העתיד שאנו מצפין בנוי ומשוכלל הוא יגלה ויבא משמים..."
(רש"י סוכה דף מא/א)

 איך האמירה של רש"י שבית המקדש ירד מהשמיים מסתדרת עם כל הפסוקים שמצווים אותנו לבנות את בית המקדש?

"דאיבני אימת - הך חששא, דחיישינן למהרה יבנה, אימתי תגמור המלאכה, דאיכא למיחש לאיסור חדש כל היום, דאצטריך לרבן יוחנן בן זכאי למיסר השתא כל היום משום סירכא דההוא יומא."(רש"י סוכה דף מא/א )

תרגום חופשי:
מתי יבנה? - זה החשש שחוששים להחיש את הבניה, מתי תגמור המלאכה, שיש לחשוש לאיסור חדש להמשך היום, לכן הצטרך רבן יוחנן בן זכאי לאסור עכשיו כל היום משום שארית אותו היום.

כשאנו מעיינים בתחילת הסוגיה אנו רואים שרש"י כתב במפורש, שבניין בית שלישי יבנה בידי אדם. וכפי שכתב בסוף הסוגיה: "אימתי תגמר המלאכה?" ברור לרש"י, כי מלאכת בנין הבית השלישי תיעשה בידי ישראל. את דבריו של רש"י ש"מקדש יגלה ויבוא משמים" הוא הביא כדי להסביר את דעת התרצן, ולא כי זו דעתו.

"בההוא זמנא אתבני ביתא דשכינתא דאיהי בית הבחירה על ידא דקודשא בריך הוא, דאתמר בה ואני אהיה לה נאם ה' חומת אש סביב, ואני אבנה אינון אבנין טבין דאתבני מינה, הדא הוא דכתיב ואבנה גם אנכי ממנה, נטיעין קדישין, הדא הוא דכתיב (ישעיה ס') נצר מטעי מעשה ידי להתפאר, ובניינא דבי מקדשא תהא בנויה מכספא ודהבא ואבנין יקירין, ותהא מרקמא מכל ציורא דעובדא דבראשית, ועלה נהרא ירושלם דלעילא, מרקמא מכל מיני גוונין דנהורא, ורזא דמלה ירושלם הבנויה כעיר שחוברה לה יחדיו, דאנהרא על גבוי"
(תיקוני זוהר, כ"א- דף ס ע"ב)

תרגום:
באותו זמן יבנה בית השכינה, הוא בית הבחירה על ידי הקב"ה, שנאמר בו: 'ואני אהיה לה נאום ה' חומת אש סביב, ואני אבנה – אלה אבנים טובות שיבנה מהן, וזהו שכתוב וְאִבָּנֶה גַם אָנֹכִי מִמֶּנָּה, נטיעות קדושות, כמו שכתוב נֵצֶר מַטָּעַי מַעֲשֵׂה יָדַי לְהִתְפָּאֵר. ובנין בית המקדש יהיה בנוי מכסף וזהב ואבנים יקרות, ויהיה מרוקם מכל ציורי מעשה בראשית, ועל זה אורה של ירושלים העליונה מרוקמת מכל מיני גוונים של אור, וסוד הדבר, ירושלים הבנויה כעיר שחוברה לה יחדיו, שמאירה על גביו.

 בתחילת דבריו של הזוהר אנו רואים שכתוב במפורש שה' יבנה את בית המקדש. אך עיון בסוף הציטוט מבאר אחרת – על גבי ירושלים הבנויה (שאנחנו נבנה) יאיר הקב"ה את אורו הגדול. אור שבא מירושלים העליונה, האור מימי בראשית. אז, בחיבור בין הבניין שלנו לאור הגדול, יתקיים- כעיר שחוברה לה יחדיו'...

'ובנינא דבי מקדשא תהיה בנויה מכספא – אף הבניין התחתון יהיה גם כן בניין מפואר..ואז עלה נהרא דירושלים לעילא הרוחנית (ואז עליו יתלבש האור של ירושלים העליונה הרוחנית).

(ה'כסא למלך' בביאורו על הזוהר)

כלומר, אנחנו בונים מקדש מלמטה- אך השכינה והקדושה, זה כבר הקב"ה.

 ועשו לי מקדש = אנחנו. ושכנתי בתוכם = זה הקב"ה.

מה קודם? מינוי מלך או בניית המקדש?

"שלוש מצוות נצטוו ישראל בכניסתן לארץ: להעמיד להם מלך ולהכרית זרעו של עמלק ולבנות להם בית הבחירה"
(סנהדרין כ', א. וכן בהלכות מלכים פר' א')

על פי מה שלמדנו במסכת סנהדרין צריך קודם להמליך מלך, למחות את עמלק ורק אז לבנות את בית המקדש. אז אולי עכשיו לא הזמן הנכון לבנות את בית המקדש? אולי קודם צריך מלך?

"תְּפִלִּין שֶׁלָּרֹאשׁ, אֵינָהּ מְעַכֶּבֶת שֶׁלַּיָּד, וְשֶׁלַּיָּד, אֵינָהּ מְעַכֶּבֶת שֶׁלָּרֹאשׁ--מִפְּנֵי שְׁהֶן שְׁתֵּי מִצְווֹת, זוֹ לְעַצְמָהּ וְזוֹ לְעַצְמָהּ".
(רמב"ם, הלכות תפילין, פרק ד' הלכה ד'.)

יש מצוות מסוימות שיש סדר בעשייתן, אך הן אינן מעכבות זו את זו. כל מצווה בתורה עומדת בפני עצמה, ואין לה הגבלה של זמן לעשיית המצווה. האם בניית המקדש היא מסוג המצוות שצריך להקפיד על הסדר שלהן?

"בית המקדש עתיד להיבנות קודם מלכות בית דוד"
(ירושלמי, מעשר שני ה', ב').

אנו רואים שבית המקדש יבנה לפני שיהיה מלך. גם כשמעיינים בספר עזרא רואים שבית המקדש השני נבנה ללא מלך. הרב טוקצ'ינסקי בספרו "עיר הקדש והמקדש" מסביר שהסדר היה עקרוני רק בזמן כניסתם לארץ: "שלוש מצוות נצטוו ישראל בכניסתן לארץ".
אם כך, מדוע מלכתחילה היה סדר מסויים?

"כדי שלא יבקש כל שבט שיהא זה (בית המקדש) בנחלתו ויכבוש אותו, ולפיכך בא הציווי שלא יבנה בית הבחירה כי אם אחר הקמת מלך, כדי שתהא ההחלטה ביד אחד ויסתלקו הקטטות..."

(מורה נבוכים, ג', מ"ה).

בתקופת כיבוש הארץ היה הכרח למנות קודם מלך, כדי למנוע מחלוקת ומריבה בנחלתו של מי יקום המקדש. היום, כשידוע מקום המקדש, אין הכרח למנות קודם מלך מקדש. היום, כשידוע מקום המקדש, אין הכרח למנות קודם מלך

האם המשיח יבנה את בית המקדש?

"הַמֶּלֶךְ הַמָּשִׁיחַ עֲתִיד לַעֲמֹד, וּלְהַחְזִיר מַלְכוּת בֵּית דָּוִיד לְיָשְׁנָהּ הַמֶּמְשָׁלָה הָרִאשׁוֹנָה, וּבוֹנֵה מִקְדָּשׁ, וּמְקַבֵּץ נִדְחֵי יִשְׂרָאֵל"
(הלכות מלכים, י"א)

"חיוב המצוות אינו תלוי בביאת המשיח – אלא אנו מחויבים להתעסק בתורה ובמצוות ונשתדל להשלים עשייתן. ואחר שנעשה מה שאנחנו מחויבים, אם יזכה ה' לנו לראות את המשיח – הרי זה טוב יותר..."
(הרמב"ם)

"בשעה שמלך המשיח בא ועומד על הגג של בית המקדש והוא אומר: ענווים הגיע זמן גאולתכם..."
(ילקוט שמעוני ישעיהו רמז תצ"ט).

הרמב"ם אומר שהמצוות אינן תלויות בביאת המשיח אך מצד שני הוא אומר בהלכות מלכים שהמשיח יבנה את בית המקדש. מנגד בילקוט שמעוני כתוב שהמשיח עומד על גג בית המקדש. איך מסתדרים כל הדברים הנ"ל?

"וכל הדברים האלה וכיוצא בהם לא ידע האדם איך יהיו עד שיהיו, שדברים סתומים הם אצל הנביאים. גם לחכמים... יש מחלוקת בדברים אלו. ועל כל פנים אין סידור הויית דברים אלו ולא דקדוקיהם עיקר בדת, ולעולם לא יתעסק האדם... בעניינים אלו ולא ישימם עיקר..."
(הלכות מלכים, י"ב)

אין זה מתפקידינו לחשב חשבונות שכאלו. כיהודים פשוטים עלינו לעשות כמיטב יכולתנו כדי לקיים את מצוות התורה- ואני הרי מצווים: "ועשו לי מקדש". ולהאמין באמונה שלמה שהקב"ה מנהל את העולם