תמונה לדף לפי שבועות2

קטורת

אחד מהשימושים שעשו בתרומת "מחצית השקל" הוא הכנת הקטורת.

הציווי על הכנת הקטורת מופיע אף הוא בפרשת כי תשא:

"ויּאמר ה' אֶל משֶה קַח לְּךָ סַמִים נָּטָּף וּשְּחֵלֶת וְּחֶלְּבְּנָּה סַמִים וּלְּבנָּה זַכָּה... וְּשָּחַקְּתָּ מִמֶנָּה הָּדֵק וְּנָּתַתָּה מִמֶנָּה לִפְּנֵי הָּעֵדֻת בְּאהֶל מוֹעֵד אֲשֶר אִוָּּעֵד לְּךָ שָּמָּה. קדֶש קָּדָּשִים תִהְּיֶה לָּכֶם: וְּנֶאֱמַר וְּהִקְּטִיר עָּ ליו אַהֲרן קְּטרֶת סַמִים. בַבקֶר בַבקֶר בְּהֵיטִיבוֹ אֶת הַנֵרות יַקְּטִירֶנָּה: וּבְּהַעֲלות אַהֲרן אֶת הַנֵרות בֵין הָּעַרְּבַיִם יַקְּטִירֶנָּה. קְּטורֶת תָּמִיד לִפְּנֵי ה' לְּדורותֵיכֶם:"

(שמות לג;לד)

בפסוקים מוזכרים פרטים על הקטורת:

מתי מקטירים את הקטורת?

הכהן הקטיר את הקטורת פעמיים ביום.

עיינו בפסוקים, באילו זמנים במשך היום הוקטרה הקטורת?

_________________ .2 _________________ .1       

היכן מקטירים את הקטורת?

"וְּנָּתַתָּה מִמֶנָּה לִפְּנֵי הָּעֵדֻת בְּאהֶל מוֹעֵד"