Dnew
 

פרק א' הלכה ב':

שלום חברים!
בשבוע שעבר סיימנו במילים: "כי לא באתם עתה". כלומר, עוד לא הגעתם לארץ ישראל ומקום המקדש ולכן בניתם רק את המשכן - מקדש זמני, ולא את בית המקדש הקבוע!

"רגע אחד, דביר, בתורה בכלל לא כתוב איפה לבנות את בית המקדש!"
"באמת? אני חושב שזה ברור, בהר המוריה."
"אתה צודק שבשבילנו זה ברור, כי כבר נבנה בית המקדש... גם בית המקדש הראשון וגם השני נבנו בהר המוריה. אבל כשהגיעו לארץ ישראל , כשעוד לא נבנה המקדש הם לא ידעו היכן לבנות אותו..."
"אריאל, זה נשמע מעניין, בוא נסתכל ברמב"ם:" -

הלכה ב

גלגולים רבים עבר המקדש עד שהגיע לבית העולמים - למקום המקדש בהר המוריה. עם ישראל מעולם לא התייאש מלמצוא את מקום המקדש, ולבנות בו את בית המקדש. היום, כשיש לנו קושי בהר הבית, מקום המקדש, נתחזק ברצון לבנות את המקדש במקומו! אמן.

שבת שלום, דביר ואריאל

לגרסת הדפסה לחץ