Dnew
 

פרק א' הלכה י"ד:

מסופר, שכאשר נכנסו החשמונאים לבית המקדש לאחר הניצחון על היוונים, הם גילו הרס וחורבן, פסלים עמדו בבית המקדש, כדי השמן נופצו וחוללו, המנורה נלקחה, ועל המזבח הוקרב חזיר.

כולם התנדבו להשיב את הכל למקומו ולחדש את העבודה בבית המקדש. אבל איך יקריבו קרבנות על מזבח שחולל? מזבח שהוקרב עליו חזיר!

הוחלט לבנות מזבח חדש וטהור! אבל מה יעשו עם המזבח ה'ישן''? הרי אי אפשר לזרוק את האבנים של המזבח כאבנים רגילות!

בואו נקרא:

הלכה יד

שבת שלום, דביר ואריאל

לגרסת הדפסה לחץ