סיפורים

הקב"ה מאוהב בעם ישראל

כשנשתדך בנו של ר' יוסי בן זימרא- מסופר שפסקו לחתן 12 שנות לימוד תורה לפני שישא את אשתו המיועדת. כשהעבירו את הכלה לפני החתן להיכרות ראשונה, ביקש לקצר את הזמן עד לחתונה, ולהסתפק רק בשש שנות לימוד. כשהעבירוה לפניו שוב, ביקש הבחור להתחתן מיד, ורק אחר-כך ללמוד.

התבייש החתן מפני אביו, שרק מפני חיבתו למשודכת, הוא רוצה להקדים את חופתו. אך אביו הרגיעו: "בני, דעת קונך יש בך. כך גם קרה לקב"ה. בתחילה התכוון הקב"ה לבנות את המקדש רק בארץ ישראל. שנאמר: "תביאמו ותטעמו בהר נחלתך, מכון לשבתך פעלת ה'...", ורק אחר-כך "ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם". אבל אז, אחרי מעמד הר-סיני, כשהקב"ה כביכול 'ראה' את עם ישראל, הכלה, הוא לא הצליח להתאפק ורצה מיד לקדש אותם,  לבנות את המקדש- המשכן, כבר במדבר.

מקורות לסיפור:

תלמוד בבלי מסכת כתובות דף סב/ב

משמעי אחי דוד אזיל איעסק ליה לבריה בי ר' יוסי בן זימרא פסקו ליה תרתי סרי שנין למיזל בבי רב אחלפוה קמיה אמר להו ניהוו שית שנין אחלפוה קמיה אמר להו איכניס והדר איזיל הוה קא מכסיף מאבוה אמר ליה בני דעת קונך יש בך מעיקרא כתיב תביאמו ותטעמו ולבסוף כתיב ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם.

 

שנזכה להשתוקק באמת לקשר ישיר עם ה'!

לגרסת הדפסה לחץ