פרשת בא

פרשת בא

 מהות מצוות קידוש החודש

יש לבאר מדוע מצוות קידוש החודש היא המצווה הראשונה עליה היצטוו ישראל כעם. על דרך הדרש יש לבאר, כמופיע בספרי החסידות, שבמצווה זו בא לידי ביטוי עניין ההתחדשות. כך מבאר בעל השפת אמת (פרשתנו סוף שנת תרל"א, בתוספת באורנו):

"החודש הזה לכם -  ענין זה לגאולת מצרים (מה הקשר בין קידוש החודש לגאולת מצרים?). כי בגלות נחסר זה ההתחדשות ... ובשעת הגאולה דהיינו שנתברר שהכל חיות השי"ת, ומזה בא התחדשות. כי חיותו יתברך יש בו התחדשות תמיד, כמ"ש 'מחדש בכל יום תמיד', ופירוש 'תמיד' - בכל יום. רק מי ששוכח והוא תוך הטבע, (עליו) כתוב 'אין כל חדש תחת השמש' (מי ששקוע בתוך טבע העולם אין לו בחינת התחדשות, ועליו נאמר בפסוק שאין כל חדש תחת השמש). אבל מי שנדבק בפנימיות חיות השי"ת יש בו תמיד התחדשות. וזהו שנאמר 'החודש הזה לכם' - שיכול כל אחד מישראל לעורר התחדשות זה ע"י אמונה, שמברר בלבו שהכל מהשי"ת (כל אחד מישראל יכול לעורר בליבו את יסוד ההתחדשות מתוך אמונה שהכל בא מידי השי"ת, המחדש בטובו מדי יום את הבריאה). וזה ההפרש בין שבת לראש חודש -  ששבת מעין עוה"ב, קביעא וקיימא, שאין הסתר... וראש חודש הוא להאיר ההתחדשות גם בימות החול, וזה תלוי בישראל  (שבת מתגלה באופן קבוע ובה יש גילוי מן השמים, אולם ראש חודש עניינו ההתחדשות הבאה מצד כלל ישראל, היא גילוי כח האמונה המתגלה בכלל ישראל).

ניתן להעמיק ולומר כי במהלך בריאת העולם היו שלושה דברים שנפגמו:

  • מיעוט הירח – הלבנה נפגמה עקב טענתה ש"אין שני מלכים משתמשים בכתר אחד".

  • פגם הארץ – על ששינתה מהציווי האלוקי ושינתה את טעם הפרי מטעם העץ.

  • חטא אדם הראשון – חטא עץ הדעת שנבע בעטיו של הנחש הקדמוני.

יש לומר כי הירידה למצרים עניינה לתקן שלושה פגמים אילו. התיקון של פגם הנחש בא לידי ביטוי בפרשת וארא, באותות שמצווה השי"ת את אהרן לעשות לפני בני ישראל. אהרן מצטווה לקחת את מטה האלקים (אשר נברא בין השמשות) ולזורקו ליבשה. המטה נהפך לנחש. לכאורה נפילה ממצב כה עליון לתחתית המדרגה! אולם הקב"ה מצווה עליו לאחוז בזנבו – והוא חוזר והופך למטה. יש בכך רמז למציאות התיקון. עם ישראל יכול ומצווה לתקן את פגם הנחש הקיים בבריאה.

בפרשתנו מצוות קידוש החודש משמעותה תיקון פגם הלבנה. בני ישראל מצווים לקדש חודשים ועל כך דורשים חז"ל את הפסוק  "חוק הוא לישראל משפט לאלוקי יעקב" – בשמים מקבלים את פסק ראש החודש של כלל ישראל. יש גם להוסיף לכך את דברי הזהר הקדוש כי בתקופת בית ראשון היתה סיהרא באשלמותא – הירח היה מלא כל החודש! בין אם הכוונה כפשוטה, ובין אם יש כאן מסר רוחני, מבואר כי העולם הגיע למדרגת תיקון פגם הלבנה בתקופת המקדש, וההכנה לכך החלה ביציאה ממצרים שמשמעותה פגם חסרון הלבנה. יש לזכור כי כנסת ישראל נמשלה ללבנה, וכשפגם הלבנה מתוקן המשמעות היא שיש לכלל ישראל את היכולת להיות כלי שלם לקבלת אורו יתברך.

פגם הארץ, הפגם השלישי, מתוקן באמצעות המצוות שמקיימים בני ישראל בארץ הקודש. אילו הן המצוות התלויות בארץ שתכליתן קידוש החומר. פגם המרגלים נבע מכך שהם לא השכילו להבין את עומק עניין תיקון החומריות הקיים בעבודת הארץ, ומתוך כך הגיעו לפגם הנחש – הוצאת דיבה על ארץ ישראל.

 

יהי רצון שנזכה לתיקון שלם, בכל מדרגות הבריאה, ומתוך כך לישועה שלמה במהרה.

 

 

 

 

 

 

 

 

גרסת הדפסה