פרשת אחרי מות

פרשת אחרי מות

על הנאמר בתחילת פרשת אחרי מות "בזאת יבוא אהרן אל הקודש" מבאר רש"י: "בזאת – גימטריא שלו ארבע מאות ועשר, רמז לבית ראשון". יש לבאר מדוע נרמז רק בית ראשון, הלא גם בבית שני נכנס הכהן הגדול לקדש הקדשים? השפתי חכמים מתרץ: "וי"ל דכך פירושו של קרא - גימטריא של בזאת שנים יהיו כהנים דומיא דאהרן שיהיו מושחין אותן בשמן המשחה, אבל אחר בית ראשון לא נמצאו שהיו מושחין אותן בשמן המשחה דומיא דאהרן משום דבסוף עמידת הבית הראשון נגנז שמן המשחה מיאשיה ואילך". בעל תרומת הדשן מתרץ: "ולבית שני לא רמז משום דכתיב הכא יבא אל הקודש והיינו הארון שהוא מקודש שבכלים ובבית שני ביטל הארון ולא היה שם רק אבן שתיה". רבי יהונתן אייבשיץ תירץ: "ונראה לבאר הענין כי בימי בית ראשון היו צדיקים אבל בבית שני היה בכהנים גדולים הרבה רשעים ולא חל עליהם שם אהרן כי אם היו כהנים צדיקים היה מתלבש בהם נשמת אהרן ובבית שני היו רשעים לזה לא חל עליהם שם אהרן".

ניתן להוסיף ולבאר[1] כי במקדש יש שתי בחינות: מקום הקרבת קרבנות ומקום גילוי שכינה. באופן זה בעליה לרגל יש להביא קרבן (עולת ראיה ושלמי חגיגה), וכן להיראות לפני השי"ת בעזרה שעל כך אומרים חז"ל שמראים להם כרובים מעורים זה בזה. בחינה כפולה זו היתה קיימת בגילוי בית ראשון, אולם בבית שני הגילוי היה של מקום הקרבת קרבנות אולם המימד של מקום השראת השכינה היה אז בהסתר שכן לא ראו עין בעין את השראת השכינה. על כך אומרים חז"ל כי חמישה דברים חסרו בבית שני, כשהראש והראשון בהם הוא ארון הברית שהוליד גם את סילוק הנבואה.

מכאן מובן מדוע נרמזה רק כניסת הכהן הגדול לקדש הקדשים בבית ראשון ולא בשני, שכן עיקר עניין כניסתו היה לצורך גילוי השכינה כמבואר בספרים הקדושים. באותו אופן מבואר מדוע רק בבית ראשון הכהניןם הגדולים נמשחו בשמן המשחה, שכן השמן רומז על מדרגת גילוי החכמה שהיתה מנת חלקם של כהני הבית הראשון.

מכאן ניתן להבין גם את חטאם של נדב ואביהו, אשר חפצו אל הקודש פנימה כדי לחזות בגילוי השכינה מתוך הקטרת הקטורת בקדש הקדשים. אולם כניסה זו דורשת הכנה מיוחדת, ותנאים מיוחדים אשר בלעדיהם זו בחינת אש שורפת. זהו העניין של הקרבת הקרבנות היחודיים של יום הכפורים לפני הכניסה אל הקדש פנימה, דבר אשר מכשיר ומטהר את הכהן הגדול למען יוכל להכנס ולחזות באור השכינה החופף בקדש הקדשים. זהו סדר מיוחד של גילוי השכינה אשר היה קיים בשלימות רק בימי הבית הראשון, ואליו נזכה בע"ה במהרה עם בניין הבית השלישי

יהי רצון שנזכה במהרה לבניין המקדש בתפארתו!

 

[1] לאור דברי הבית גנזי, עמ' תק"מ.

 

 

 

גרסת הדפסה