פרשת קורח

פרשת קורח

הנהגת העיגולים והנהגת היושר

הסברים רבים נאמרו למהות מחלוקתו של קורח על הכהונה. הסבר מעניין מופיע בדברי רבי צדוק הכהן מלובלין, ועל בסיסו נבאר את מחלוקת קורח:

לפי המבואר בכתבי האריז"ל הנהגת השי"ת בעולם מופיעה בשני אופנים:

הראשון - הנהגת היושר. זו הנהגת העולם כיום, בה יש חילוקי מדרגות בין הנבראים. בבחינה זו יש חילוקי מדרגות גם בעם ישראל, וישנן בחינות שונות של הנהגת הכלל והפרט.

השני – הנהגת העיגולים. זו ההנהגה שהיתה שלטת בעת בריאת העולם, והיא זו שתתגלה גם לעתיד לבוא. בבחינה זו קיימת הנהגה כללית של השי"ת, ובה כולם שוים כמו בחינת העיגול שאין לו ראש וסוף. דוגמא להנהגה זו כיום הוא עולם הטבע, בו חוקי הפיסיקה חלים באופן כולל על כלל הנבראים ללא חילוקי מדרגות.

מבאר רבי צדוק כי זו היתה טענת קורח כלפי הכהונה: בזמן מתן תורה ראוי היה העולם להגיע למדרגת התיקון השלם שלו. במעמד זה עמדו כל קהל ישראל אל נוכח הר סיני, וכולם כאחד שמעו את דבר האלקים: "אנכי ד' אלקיך". טען על כך קורח: "כל העדה כולם קדושים ובתוכם ד'" – כל קהל ישראל עמדו כאיש אחד ושמעו את דבר ד', ולכן: "ומדוע תתנשאו על קהל ד'" – אין חילוקי מדרגות בין משה ואהרן ליתר כלל ישראל, שהרי כולם התנשאו והעפילו לאותו מעמד של קדושה בעת מתן תורה. מכאן – שהבחינה של "ממלכת כהנים וגוי קדוש" חלה על כל קהל ישראל, ולכן הוא עירער על סמכותם של משה ואהרן.

בבחינה זו קורח טען כי הקב"ה התגלה במדרגת העתיד לבוא, מדרגת העיגולים, ולכן כל ישראל קדושים במדרגת משה אהרן. משום כך טען קורח, לדברי חז"ל, כי טלית שכולה תכלת תיפטר מציצית, וכן בית מלא ספרים ייפטר ממזוזה – שהרי כבר אין חילוקי מדרגות והכל קודש.

אולם בני ישראל עוד לא הגיעו למדרגת העתיד לבוא, ומאז הנפילה בחטא העגל הנהגת העולם היא הנהגת היושר בה קיימים חילוקי מדרגות. קורח כבר ראה בחזונו את מדרגת העתיד, כדברי המדרש תנחומא (פר' ה): "וקרח שפקח היה מה ראה לשטות הזו? אלא עינו הטעתו ראה שלשלת גדולה עומדת הימנו שמואל ששקול כנגד משה ואהרן שנא' (תהלים צט) 'משה ואהרן בכהניו ושמואל בקוראי שמו', ועשרים וארבעים משמרות עומדות מבני בניו שכולן מתנבאין ברוח הקדש, שנאמר (ד"ה א כה) 'כל אלה בנים להימן חוזה המלך בדברי האלהים להרים קרן'. אמר: אפשר הגדולה הזו עתידה לעמוד ממני ואני אובד?".

חזון העתיד לבוא גרם לכך שקורח לא יכל להתבטל למשה ולאהרן, ושאף להביא את העולם למדרגת התיקון העתידי. קיצור דרך זה גרם לו למרוד בהנהגת היושר, הנהגת התורה כיום, וללכת שולל אחר חזיון העתיד שעדיין לא הגיע.

יהי רצון שנגיע במהרה לעולם מתוקן, בו האמת והשלום אהבו!

 

 

 

 

גרסת הדפסה