פרשת ואתחנן

פרשת ואתחנן

שבת נחמו – פרשת ואתחנן

חז"ל תיקנו את קריאתן של שבע הפטרות נחמה, כאשר בשבת הראשונה אנו קוראים את דברי הנביא שעיהו (בפרק מ') בהם הוא מנבא ואומר: "נַחֲמוּ נַחֲמוּ עַמִּי יֹאמַר אֱלֹהֵיכֶם: דַּבְּרוּ עַל לֵב יְרוּשָׁלִַם וְקִרְאוּ אֵלֶיהָ כִּי מָלְאָה צְבָאָהּ כִּי נִרְצָה עֲוֹנָהּ כִּי לָקְחָה מִיַּד ד' כִּפְלַיִם בְּכָל חַטֹּאתֶיהָ". מבארים על כך חז"ל במדרש איכה (פר' א, נז): "חטאו בכפלים דכתיב 'חטא חטאה ירושלם' ולקו בכפלים דכתיב (ישעיה מ') 'כי לקחה מיד ה' כפלים בכל חטאתיה', ומתנחמים בכפלים דכתיב (שם) 'נחמו נחמו עמי יאמר אלקיכם". מה הוא החטא הכפול, ומה היא הנחמה הכפולה?

בפרשץ ואתחנן אומר משה רבינו: "אֶעְבְּרָה נָּא וְאֶרְאֶה אֶת הָאָרֶץ הַטּוֹבָה אֲשֶׁר בְּעֵבֶר הַיַּרְדֵּן הָהָר הַטּוֹב הַזֶּה וְהַלְּבָנֹן". משה רבינו מבקש לראות שני דברים: את הארץ הטובה ואת ההר הטוב – את ארץ ישראל ובית המקדש, אשר בשניהם קיים גילוי בחינת הטוב השלם – האור הגנוז של ראשית הבריאה עליו נאמר "וירא אלקים את האור כי טוב". ניתן לומר כי המקדש הינו המאור הגדול, בחינת השמש, ואילו ארץ ישראל הינה בבחינת המאור הקטן, בחינת הלבנה המקבלת מן השמש. קדושת המקדש וירושלים הינה קדושת עולם, שכן שלמה המלך קידשה לשעתה ולעתיד לבוא, זו בחינת השמש. אולם ארץ ישראל קדושתה מסתלקת ממנה עת ישראל גולים ממנה, וזו בחינת הלבנה. עם ישראל זכה לשני הגילויים הללו, אולם עם חורבן המקדש והירידה לגלות בבל שתי בחינות אילו הסתלקו, שני מאורות נחשכו: ארץ ישראל ובית המקדש.

הנאמר בפסוק "חטא חטאה" משמעו שני חטאים, ומהם? מבאר בעל הבית גנזי (חודש אב, עמ' רס"א) כי החטא הכפול הינו שני סוגי חטאים המופיעים בדברי חז"ל והם שגרמו לגלות: מחד חז"ל (בבא מציעא פ"ה, ב) אומרים: "על מה אבדה הארץ? דבר זה אמרו חכמים ולא פירשוהו, אמרו נביאים ולא פירשוהו, עד שפירשו הקדוש ברוך הוא בעצמו, שנאמר: 'ויאמר ה' על עזבם את תורתי אשר נתתי לפניהם'. אמר רב יהודה אמר רב: שלא ברכו בתורה תחילה'. מבואר אם כן מדברי חז"ל כי הפגם שגרם לגלות מן הארץ הוא פגם שפגמו בחיבורם לתורה. מאידך לגבי חורבן המקדש נאמר (יומא ט', ב): "מקדש ראשון מפני מה חרב? מפני שלשה דברים שהיו בו: עבודה זרה וגלוי עריות ושפיכות דמים". מבואר כי המקדש נחרב עקב שלושת העבירות הללו.

מהי הנחמה הכפולה המעותדת לנו? יש לומר כי הנחמה בכפלים אינה רק שיחזרו להאיר לנו שני המאורות הללו, בית המקדש וארץ ישראל, אלא שיאירו שבעתיים. כך כותב הראב"ד  בהשגתו (הל' בית הבחירה ו', טו): "לפי שהיה יודע עזרא שהמקדש וירושלים עתידים להשתנות ולהתקדש קידוש אחר עולמי בכבוד י"י לעולם כך נגלה לי מסוד ה' ליראיו". כך מבאר הרמח"ל בספר משכני עליון על מדרגת הבית העתידי: "אבל לעתיד בהגלות הראשית הנעלם אשר דברתי, תהיה השלוה רבה יותר מאד, ושאחריה לא יהיה עוד הפסק כלל. ונמצא שכל הדברים הולכים אחר מקורם. ובהיות המקור אחד, כל משפטי המאורות - הליכותיהם, מסעיהם ומוצאיהם, עמידתם וישיבתם, כולם הולכים על פי המקור ההוא. ובהיות המקור נשגב יותר, ישתנו על פיו כל הדברים כולם. על כן שינויים רבים יהיו בעולם בזמן ההוא. וכל שכן הבית הקדוש אשר כבר שמעת כי הוא המקום ממנו תוצאות חיים לכל אשר נברא בכל העולמות, כי על כן ישתנה מאד ממה שהיה בראשונה. ונמצא, הבית הראשון בסוד החכמה, כי היא החכמה שנתנה לשלמה כמו שפרשתי, ובה בנה הבית הזה. והעתיד בסוד הראשית הנעלם שלא נגלה עדיין עד היום הזה". מדרגה זה הינה מדרגת הכתר העליון, מדרגת שורש הבריאה. כך מתאר שם הרמח"ל את מדרגת הכתר: "וממעל לחכמה נמצא ראשית אחר נעלם מאד, עמוק עמוק מי ימצאנו, הוא הנותן לה כח לעשות חיל. ומפני עוצם קדושתו נסתר בתוך החכמה, ולא נראה ממנו החוצה. ובראות כל השרים וכל הממונים המקבלים מאת המלך, כי מן החכמה כולם מקבלים, אמרו - הלא זאת היא ראשית הכל, והמקור שאין לו הפסק; ומזה הטעם נקראת החכמה ראשית. אך הראשית האחר נכלל בה, והיא לא נבדלת ממנו כלל, וכל מעשיה ממנו, וכל סדריה ממנו נתנו לה. ולא נמצא דבר בעולם שתעשה החכמה, שלא הגיע אליה מן הראשית הזה, הוא הנרמז בקוצה של יו"ד. ולא תמצא שנבדל הקוץ מן היו"ד ולא היו"ד מן הקוץ לעולם. ונמצא לכל הדברים ראשית אחד, ועוד - ראשית לראשית, וזהו ב' ראשית שאמרתי". דהיינו: התורה פותחת במילה 'בראשית' שמשמעה ב' ראשית. האחד חכמה, ומעליה מאירה בחינת מידת הכתר העליון שאינו מושג והוא מאיר לחכמה. מדרגה זו תיתגלה בשליות עם בניין הבית העתידי. כך מבאר הרמח"ל את אופן הנהגת העולם: "שהעולם לא עמד בשלימותו למיום היבראו, כי תלוי היה ועומד עד מעשי האדם. ולולי היה האדם חוטא, היה נשלם, והוא חטא, על כן לא נשלם. ונמצא שלא עמדו הבריות על תיקון רק כפי ערך מה שהגיעם מן החכמה הנפלאה; ועדיין חסר מהם המעלה אחרת גדולה מזו הרבה. וזה כי בהתחזק הראשית הנעלם, ויצא ברוב תקפו והדרו, יקבלו כל המאורות מדריגה גדולה ומעלה חשובה מאד, עד שאין אחרי המעלה הזאת ירידה. וזאת המעלה לא הגיעתם עד היום הזה. אכן לעתיד ישיגוה ברבות הטובה בעולם, והשלום והמנוחה יתגבר בכל המדריגות, ונסו יגון ואנחה. כי על הימים ההם נאמר, "ביום ההוא יהיה ה' אחד ושמו אחד".

מבואר אם כן כי הנהגת העולם כיום היא במדרגת החכמה, ועם בניין הבית העתידי נזכה למדרגת הנהגת הכתר, שזו הראשית הנעלמת עליה נאמר "ביום ההוא יהיה ד' אחד ושמו אחד". אור הכתר שיתגלה מן המקדש במלוא תוקפו, בבחינת אור החמה, ירומם ויאדיר את מדרגת הגילוי גם של הארץ הטובה אשר תזכה למעלה נשגבת ועליונה.

יהי רצון שנזכה במהרה לבניין המקדש ולביאת גואל צדק!

 

 

 

 

גרסת הדפסה