פרשת כי תבוא

פרשת כי תבוא

קדושת הבכורים

כך נאמר בספרי בתחילת פרשתנו: "כי תבוא אל הארץ - עשה מצוה האמורה בענין שבשכרה תכנס לארץ: אשר ה' אלהיך נותן לך- בזכותה". דהיינו: בשכר מצוות הבכורים זכו ישראל לנחול את הארץ הקדושה. לכאורה לשון הספרי תמוהה: כיצד הכניסה לארץ הינה בגדר שכר על מצוות הבכורים, הרי את מצוות הבכורים קיימו רק לאחר שסיימו לכבוש ולנחול את הארץ?

יש לדייק בלשון הספרי: בשכר מצות הבכורים נכנסים לארץ. מכאן שקיימים שני שלבים בארץ ישראל: יש כבוש ונחלה, וקיים שלב נוסף: הכניסה לארץ. יכול להיות מצב בו קיימנו את כבוש הארץ, אולם לא נכנסנו אליה. מה הכוונה?

לכל מצווה קיימים שני מימדים:  האחד – קיומה החיצוני. השני – המימד הפנימי. מצוות ישיבת ארץ ישראל באה לידי ביטוי במימד החיצוני בכיבוש ונחלה, זהו גוף המצווה, וקיים המימד של נשמת המצווה של ישיבת הארץ שהוא הבאת הבכורים. בישיבת ארץ ישראל קיים עניין מיוחד, שכן היושב בארץ ישראל מוקף בקדושתה. הבאת הבכורים ממשיכה סגולתה היא להמשיך את קדושת הארץ פנימה אל תוך נשמת האדם. מכוח מצוות הבכורים אנו נכנסים אל המימד הפנימי של קדושת הארץ, המתגלה דרך פירות הארץ הקדושה.

מכאן ניתן להבין את מהות מצוות הבכורים: בפירות שבעת המינים קיימת בהסתר קדושת ארץ ישראל. זהו כוחם הסגולי. כאשר אדם מישראל מסמן את ראשית הפרי הוא מקדש את הפירות, ובכך קדושתם מתגלה. הפירות קדושים כבר משלב זה, עוד בהיותם מחוברים אל העץ. זהו כוח הראשית של ארץ ישראל, המתגלה בפירות הבכורים. אולם קדושה זו מתגלה בגילוי רק עת האדם מעלה את פירות הביכורים לירושלים. רק אז הקדושה יוצאת מן הכוח אל הפועל. כשהאדם מישראל מתייצ עם פירות הבכורים במקדש, ואומר את פרשת מקרא הבכורים בסמך למזבח, הוא מגלה את מימד קדושת ארץ ישראל הפנימית. פירות אילו נאכלים על-ידי הכהנים בירושלים, וזו עבודת הכהנים שהיא בבחינת עבודת קרבן. עבודה מיוחדת שעניינה גילוי מימד קדושתה הפנימית של ארץ ישראל.

לדברי חז"ל מביא הבכורים היה שומע בת קול: "כן תזכה לשנה הבאה". מכוח חיבורו של האדם לפנימיות קדושת הארץ הוא זוכה לשמוע בת קול מופלאה זו. בכך האדם נכנס לגילוי המימד הפנימי של קדושת הארץ. קדושת ארץ ישראל נמשכת עליו. עקב כך מבחינת הלכה האדם עצמו, שהפירות שלו, הוא חייב בעצמו לעלו למקדש. אי אפשר לקיים את מצוות מקרא הבכורים על-ידי שליח. קדושת הארץ מתגלה רק בבעל הפירות עצמו.

מבואר אם כן כי מצווה זו היא בחינת ראשית, כדרשת חז"ל על תחילת התורה "בראשית ברא אלקים" – בשביל הבכורים שנקראו ראשית. מכוח מצווה זו מתחברים אל בחינת הראשית, ונכנסים אל המימד הפנימי של קדושת ארץ ישראל.

יהי רצון שנזכה במהרה להבאת הבכורים, ןלגילוי המימד הפנימי של קדושת הארץ!

יהי רצון שנזכה לשנת התחדשות, שנת שפע וגאולה, שנת ברכה וישועה!

 

 

 

גרסת הדפסה