מזההמאמרים

פרה אדומה

 פרה הנלקחת לצורך טהרת טמאי מתים.

"זאת חוקת התורה אשר ציוה ה' לאמר דבר אל בני ישראל ויקחו אליך פרה אדומה תמימה אשר אין בה מום אשר לא עלה עליה עול..."

הפרה האדומה מטהרת את טמאי המתים, כדי שיוכלו לבוא אל בית המקדש ולאכול קדשים, זאת באמצעות אפר הפרה לאחר שריפתה בהר המשחה, הר הזיתים, יחד עם ארז, אזוב ושני תולעת (פיסת צמר צבועה בשני). את האפר מפזרים בכלי ובו מי מעין. הכהן מזה מים אלו על אנשים או כלים שנטמאו בטומאת מת כחלק מתהליך שאורך שמונה ימים ובסופו הם טהורים.

פרה אדומה בזמן הזה: פרה אדומה אינה דבר נדיר, שכן קיימים עדרים שלמים של פרות אדומות. ישנה אפשרות להחזיר את טהרת פרה אדומה ליושנה, על ידי גידול ילדים בטהרה בחצרות מיוחדות, לפי דגשי ההלכה, על מנת שיהיו אנשים טהורים שיוכלו להכין את אפר הפרה האדומה.

מהות מצות פרה אדומה: חכמים לומדים מלשון הפסוקים "זאת חוקת התורה"
כי מצוה זו היא 'חוק'. כלומר, אדם לא היה מקיים מצוה זו מיוזמתו מתוך הבנה שכלית אלמלא ציווי התורה. בעל ספר החינוך כותב על מצוה זו: "אף על פי שמלאני לבי לכתוב רמזים מטעמי המצות שקדמו על צד הפשט, עם ההתנצלות שהמלאכה לחנך בה בני והנערים חבריו ישמרם א-ל, במצוה זו רפו ידי ואירא לפצות פי עליה כלל גם בפשט, כי ראיתי לרבותינו זכרונם לברכה האריכו הדבור בעומק סודה וגודל ענינה... ואילו ידענו מהות הנפש ושרשה ומחלתה ובריאותה נבין באולי כי סגולת הפרה גם כן להחליא הנפש ולטמאה בעסק השריפה ואחרי היותה אפר תרפא מחלת הטומאה. וזה אינו ברור להשיג בענין כלום, אלא שחיבת הקדש והחשק להשיג ידיעה בנסתר יניד הקנה לכתוב..."