מזההמאמרים

עזרת כהנים

חלק בעזרה אליו מורשים להיכנס כהנים בלבד. עזרת כהנים קדושה בקדושת העזרה, אלא שאין אדם מישראל נכנסים לשם, אלא בשעת הצורך בלבד, כגון: לסמיכה על הקורבן שהביא אדם מישראל, לשחיטה של הקורבן, לתנופה, ולסובב את המזבח בחג הסוכות.