slidebg1slidebg1slidebg1

המקדש לא נבנה לבד

היה שותף - יחד בונים מקדש

פעילויות ומעמדי הקהל

שנת תשפ"ג - שנת הקהל

שירות לאומי במדרשה לידע המקדש

בואי לשנת שירות משמעותית וחווייתית שכולה מקדש